Piątek, 08.14.2020 Dzisiejsze urodziny

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Klubu 50plus50 - Błękitna Strefa

 

WPROWADZENIE

Spółka 50plus50 Ltd (dalej zwana „50plus50”) szanuje i chroni prywatność swoich Użytkowników.

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest 50plus50, która przetwarza dane osobowe Użytkowników  zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane „RODO”).

Polityka Prywatności Klubu 50plus50 (dalej zwana „Polityką Prywatności”) ma na celu zapewnienie jasności odnośnie informacji, które są gromadzone i przechowywane przez 50plus50 jako Administratora Klubu 50plus50. W celu zarejestrowania się w Klubie 50plus50 niezbędne jest zaakceptowanie oprócz Regulaminu Klubu 50plus50, również niniejszej Polityki Prywatności.

Użytkownik wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, przeglądanie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie w celu zarejestrowania się w Klubie 50plus50 oraz korzystania z usług serwisu.

Informacje o Użytkownikach i ich dane osobowe gromadzone przez 50plus50 są udostępniane także osobom trzecim (np. Podmioty obsługujące proces płatności), które uczestniczą w wykonywaniu usług świadczonych przez Klub 50plus50.

W przypadku, gdy Użytkownik sam udostępnia informacje o sobie, w tym dane osobowe, na forum, czacie lub w komentarzach, wprowadzone informacje uważa się za informacje udostępnione publicznie.

Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Klub 50plus50 nie udostępnia danych oraz ich nie wykorzystuje w żadnym innym celu poza działalnością związaną z wykonywaniem usług przewidzianych w Klubie 50plus50.


INFORMACJE O UŻYTKOWNIKACH GROMADZONE PRZEZ 50plus50

50plus50 gromadzi i przechowuje następujące informacje o Użytkownikach:

 1. Informacje, które Użytkownik udostępnia poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie www.50plus50.com, tj. między innymi: imię, nazwisko, adres e-mail, datę urodzenia, miasto, płeć itp. O wskazane powyżej dane 50plus50 może zapytać także w przypadku zgłaszania problemów związanych z użytkowaniem Klubu 50plus50 lub korzystaniem ze świadczonych przez Klub 50plus50 Usług.
 2. Informacje wskazane przez Użytkownika w badaniach ankietowych lub sondażach, które mogą być przeprowadzane przez 50plus50, ale których Użytkownik nie ma obowiązku wypełniać.
 3. Szczegółowe dane, dotyczące korzystania z płatnych Usług świadczonych przez 50plus50 za pośrednictwem Klubu 50plus50 oraz dane dotyczące realizacji tych Usług.
 4. Szczegółowe dane dotyczące odwiedzania Klubu 50plus50 zawierające, ale nie ograniczone do: daty ostatniego zalogowania się Użytkownika w Klubie 50plus50, miejsca zalogowania się i innych danych komunikacyjnych potrzebnych 50plus50 do tworzenia własnych zestawień, dotyczących aktywności Użytkowników Klubu 50plus50.


SPOSÓB PRZECHOWYWANIA INFORMACJI O UŻYTKOWNIKACH

 1. Dane o Użytkownikach będą przechowywane na zabezpieczonych serwerach - w pierwszej kolejności w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, ale Użytkownik powinien zdawać sobie sprawę, iż dane o Użytkownikach mogą być także przechowywane w innych państwach, jeśli serwery na których są/będą przechowywane znajdują się w tych państwach.
 2. Wszelkie płatności kartami płatniczymi/kredytowymi są dokonywane w systemie bezpiecznej płatności przy użyciu technologii SSL i nie są przechowywane w żadnych plikach. Identyfikacja serwera jest możliwa dzięki certyfikatowi serwera. Polityka prywatności poszczególnych operatorów pośredniczących w dokonywaniu płatności za usługi przewidziane w Klubie 50plus50  udostępniane są pod adresem danego portalu płatniczego. Dane wprowadzane podczas dokonywania płatności są szczególnie chronione i zabezpieczone.
 3. W przypadku, gdy Użytkownik wybrał hasło, które umożliwia mu dostęp do Klubu 50plus50, Użytkownik jest odpowiedzialny za trzymanie tego hasła w tajemnicy, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Klubu 50plus50.
 4. 50plu50 nie będzie gromadzić poufnych informacji o Użytkownikach bez ich zgody. Użytkownicy mają prawo do żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 15-20 RODO.
 5. Użytkownicy mają prawo zażądać kopii swoich danych przechowywanych przez 50plus50. Kopia informacji zostanie przekazana w ciągu 30 dni w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez Użytkownika.
 6. 50plus50 usunie dane lub skoryguje ewentualne nieścisłości w informacjach przechowywanych na temat Użytkowników w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania uzasadnionego żądania od Użytkownika.


SPOSÓB WYKORZYSTANIA ZGROMADZONYCH INFORMACJI O UŻYTKOWNIKACH

50plus50 korzysta z posiadanych informacji o Użytkownikach w następujących celach:

 1. aby zapewnić najbardziej efektywny sposób prezentowania treści Klubu 50plus50 względem Użytkowników,
 2. aby dostarczyć Użytkownikom informacje o Klubie 50plus50 i o świadczonych za jego pośrednictwem Usługach,
 3. aby wypełnić obowiązki 50plus50 wynikające z Regulaminu Klubu 50plus50,
 4. aby zapewnić Użytkownikom możliwość korzystania z interaktywnych usług Klubu 50plus50 oraz możliwość komunikowania się i współdziałania z innymi Użytkownikami,
 5. aby powiadamiać Użytkowników o zmianach i aktualizacjach świadczonych Usług,
 6. aby zapewnić wsparcie techniczne i odpowiadać na pytania Użytkowników,
 7. aby zapobiegać oszustwom lub innym nielegalnym działaniom Użytkowników i osób trzecich,
 8. aby informować Użytkowników o nowych produktach i ofertach promocyjnych 50plus50.


SPAM

50plus50 nie wysyła wiadomości e-mail dotyczących ofert marketingowych na losowo wybrane adresy e-mail Użytkowników (SPAM).


WYMIANA DANYCH OSOBOWYCH

 1. 50plus50 może ujawnić lub udostępnić dane osobowe Użytkowników osobom trzecim w celu wykonania wszelkich zobowiązań prawnych, ciążących na 50plus50 lub w celu wyegzekwowania lub stosowania Regulaminu Klubu 50plus50, lub w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Użytkowników 50plus50, lub innych podmiotów. W szczególności obejmuje to uprawnienie do wymiany informacji z innymi firmami i organizacjami w celu zapobiegania oszustwom.
 2. Informacje o Użytkownikach oraz wszelkie treści przekazywane w drodze online między Użytkownikami (w szczególności wszelkie treści czatu lub forum, adres IP oraz dane osobowe) mogą być dostępne i monitorowane w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług świadczonych przez 50plus50 i mogą być ujawniane:
  1. wtedy, gdy 50plus50 działa w dobrej wierze w celu ujawnienia informacji o Użytkownikach niezbędnych dla toczącego się postępowania sądowego,
  2. aby spełnić wszelkie obowiązujące prawa lub regulacje,
  3. wtedy, gdy 50plus50 uważa, że świadczone Usługi są wykorzystywane w celu popełnienia przestępstwa, w szczególności do zgłaszania takich działań przestępczych lub w celu wymiany informacji z innymi firmami i organizacjami, aby zapobiegać oszustwom,
  4. wtedy, gdy 50plus50 pozostaje w dobrej wierze, iż konieczność ujawnienia informacji o Użytkownikach jest wynikiem powstania nagłego wypadku, który stanowi zagrożenie dla zdrowia i/lub bezpieczeństwa Użytkowników, innych osób lub dobra publicznego,
  5. w celu ochrony praw i własności 50plus50, w tym do egzekwowania postanowień Regulaminu Klubu 50plus50.
 3. 50plus50 nie wykorzystuje informacji o Użytkownikach dla celów prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz nie udostępnia ich (poza sytuacjami wskazanymi w ust. 2 powyżej), nie odsprzedaje ich żadnym osobom trzecim, jak również nie uzyskuje żadnych korzyści finansowych w związku z ich przetwarzaniem.
 4. W przypadku, gdy 50plus50 ulegnie transformacji gospodarczej takiej jak: połączenie, nabycie przez inną spółkę lub sprzedaż całości lub części aktywów, 50plus50 może przenieść wszelkie informacje o Użytkownikach, w tym dane osobowe Użytkowników, na następcę prawnego. W przypadku istotnych zmian w Polityce Prywatności powstałych wskutek zmian, następca prawny 50plus50 powiadomi wszystkich Użytkowników o zaistniałych zmianach przed przeniesieniem danych osobowych Użytkowników. W taki przypadku użytkownicy zostaną powiadomieni o zmianie regulaminu i polityki prywatności zgodnie z zasadami informowania o dokonaniu przez Administratora zmian w regulaminie bądź polityce prywatności.


DOSTĘP I AKTUALIZACJA INFORMACJI O UŻYTKOWNIKACH

50plus50 otrzymuje informacje o Użytkownikach, które są przechowywane i wykorzystywane przez 50plus50 zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności, a Użytkownik posiada pełny dostęp i może dokonać aktualizacji tych informacji w sposób określony poniżej:

 1. Jeżeli Użytkownik nie chce, aby 50plus50 dłużej korzystała z informacji o nim, Użytkownik powinien usunąć dane, które od tego momentu nie będą przetwarzane przez 50plus50 za wyjątkiem opisanym w ustępach poniżej.
 2. W przypadku usunięcia danych przez Użytkownika, 50plus50 informuje, że dane przechowywane są przez okres 14 dni od dnia usunięcia, w celu umożliwienia przywrócenia zamkniętego konta.
 3. Jeżeli Użytkownik chce przejrzeć lub zmienić informacje o nim, Użytkownik powinien wysłać wiadomość korzystając z dostępnego tutaj formularza.
 4. 50plus50 przechowuje dane i informacje o Użytkowniu po zamknięciu konta Użytkownika w okresie maksymalnie 12 miesięcy w celach archiwizacyjnych oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń.
 5. Jeżeli Użytkownik ma dodatkowe pytania odnośnie niniejszej Polityki Prywatności, Użytkownik powinien wysłać wiadomość korzystając z dostępnego tutaj formularza.


ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Jeżeli 50plus50 zdecyduje się istotnie zmienić treść i postanowienia niniejszej Polityki Prywatności, 50plus50 poinformuje wszystkich Użytkowników o dokonanych zmianach poprzez zamieszczenie takiej informacji na stronie Klubu 50plus50 lub poprzez wysłanie takiej informacji do Użytkowników na wskazane podczas rejestracji w Klubie 50plus50 adresy e-mail. Wszyscy Użytkownicy powinni okresowo sprawdzać stronę Klubu 50plus50 oraz stronę zawierającą Politykę Prywatności w celu zapoznania się z wprowadzanymi aktualizacjami.

 

Nie masz jeszcze konta? Dołącz do nas!
logo 50plus50
50plus50-Spędź z nami kolejne 50 lat
Jak to działa | Kontakt
Regulamin | Polityka prywatności
©2020 50plus50 Ltd. All Rights Reserved.