Czwartek, 06.04.2020 Dzisiejsze urodziny

REGULAMIN

Klubu 50plus50 - Błękitna Strefa

 

W celu ochrony Państwa interesów prosimy o zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu Klubu 50plus50 (zwany dalej „Regulaminem”) przed rozpoczęciem korzystania z dostępnych usług Klubu 50plus50. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Klubu 50plus50 oraz sposób jego funkcjonowania.
Z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług Klubu 50plus50 akceptują Państwo postanowienia wynikające z niniejszego Regulaminu oraz zobowiązują się do przestrzegania jego postanowień.
Wszelkie załączniki wraz z Tabelą Opłat stanowią integralną część Regulaminu.


I. DEFINICJE

Administrator – podmiot zarządzający i prowadzący Klub 50plus50, tj. 50plus50 Ltd z siedzibą w 40 Tooting High Street, SW17 0RG Londyn, Wielka Brytania, zarejestrowaną pod numerem: 8594982;

Konto Użytkownika – dostępne po zalogowaniu w Klubie 50plus50 dla każdego Użytkownika miejsce w Klubie 50plus50, w którym Użytkownik może umieszczać zdjęcia, opisy, komentarze, dane i inne informacje zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi;

Klub 50plus50 – społecznościowy serwis internetowy 50plus50 o charakterze towarzyskim, adresowany do osób, powyżej 50 roku życia, zainteresowanych nawiązywaniem nowych znajomości, działający pod adresem strony internetowej www.50plus50.com, stanowiący własność Administratora;

Profil Użytkownika – indywidualne Konto Użytkownika, zawierające dane: zdjęcia oraz inne informacje przekazane przez Użytkownika dobrowolnie i samodzielnie w celu jego identyfikacji w Klubie 50plus50 oraz w celu umożliwienia odnalezienia go w Klubie 50plus50;

Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin wraz z wszelkimi załącznikami oraz Tabelą Opłat;

Status Premium – oznacza dodatkowy status uzyskany przez Użytkownika po wniesieniu stosownej opłaty aktywacyjnej zgodnie z wybraną przez Użytkownika opcją płatności;

Tabela Opłat – zestawienie opłat za świadczone przez Administratora usługi stanowiące integralną część Regulaminu;

Usługi – oferowane za pośrednictwem Klubu 50plus50 usługi;

Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Klubu 50plus50, która ukończyła 18 rok życia i skutecznie zarejestrowała się do Klubu 50plus50 poprzez utworzenie Konta Użytkownika, przy czym Klub 50plus50 przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 50 rok życia.


II. INFORMACJE PODSTAWOWE

 1. Właścicielem Klubu 50plus50 jest spółka 50plus50 Ltd.
 2. Klub 50plus50 został stworzony w celu umożliwienia osobom powyżej 50 roku życia nawiązywania nowych znajomości z osobami o podobnych zainteresowaniach oraz utrzymywania z nimi kontaktów towarzyskich za pomocą rozwiązań informatycznych. Użytkownicy mają możliwość swobodnego porozumiewania i wyrażania się, w sposób ograniczony jedynie charakterem Serwisu.
 3. Klub 50plus50 umożliwia pozyskiwanie i prezentowanie informacji o Użytkownikach w celu nawiązywania znajomości między Użytkownikami, dzięki: udostępnionym kanałom komunikacji, przeszukiwaniu bazy Profili Użytkowników według zadanych kryteriów, przeglądaniu Profili Użytkowników.
 4. Klub 50plus50 nie gwarantuje Użytkownikom sukcesu w nawiązaniu nowych znajomości, nie ponosi również odpowiedzialności za nawiązanie lub nienawiązanie przez Użytkownika relacji z innym Użytkownikami.
 5. Rejestracja w Klubie 50plus50 jest dobrowolna i bezpłatna.


III. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Każdy Użytkownik powinien stosować się do wymagań technicznych, wskazanych w niniejszym Regulaminie, a wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w sposób odmienny (umyślnie lub nieumyślnie), dokonywane są na jego wyłączną odpowiedzialność.
 2. W celu korzystania z Klubu 50plus50 konieczne jest posiadanie urządzeń umożliwiających przeglądanie Internetu, korzystanie z poczty elektronicznej oraz z przeglądarki internetowej. W celu zapewnienia prawidłowego wyświetlania i przeglądania Klubu 50plus50 niezbędne jest korzystanie z przeglądarek typu: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera. Sugerowane minimalne wersje przeglądarek:
  • Internet Explorer 10.0,
  • Google Chrome 30.0,
  • Mozilla Firefox,
  • Opera 15.
 3. Wymagania techniczne mają znaczenie dla prawidłowości funkcjonowania Klubu 50plus50, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także dla bezpieczeństwa danych Użytkownika zapisanych na Koncie w Klubie 50plus50. 


IV. WARUNKI KORZYSTANIA Z Klubu 50plus50

 1. Z chwilą rejestracji w Klubie 50plus50 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż w celu zapewnienia możliwie najwyższej jakości świadczenia usług w Klubie 50plus50, niedozwolone jest wykorzystywanie Klubu 50plus50, jego funkcjonalności lub poszczególnych usług do innych celów niż to wynika z charakteru i przedmiotu Klubu 50plus50, a w szczególności niedozwolone jest:
  1. zakładanie i prowadzenie więcej niż jednego Konta Użytkownika,
  2. wyjawianie hasła Użytkownika osobom trzecim,
  3. zezwalanie osobom trzecim na korzystanie z Profilu Użytkownika,
  4. publikowanie wpisów i wysyłanie wiadomości o tej samej treści różnym Użytkownikom (np.: spam, łańcuszki, etc.),
  5. publikowanie w Klubie 50plus50 w treściach ogólnie dostępnych (np. na Profilu Użytkownika, komentarzach do wpisów, itp.), informacji umożliwiających w jakiejkolwiek formie bezpośrednią komunikację z Użytkownikiem (np.: adresów e-mail, numerów telefonów, innych danych kontaktowych, etc.),
  6. publikowanie zdjęć i treści:
   - do których prawa autorskie są zastrzeżone,

   - pornograficznych i obraźliwych,
   - dzieci,
   - osób trzecich bez ich wyraźnej zgody,
  7. umieszczanie w Klubie 50plus50 lub rozsyłanie do Użytkowników treści obraźliwych lub materiałów naruszających obowiązujące prawo, w szczególności materiałów o treściach pornograficznych, dyskryminujących, rasistowskich, obrażających uczucia religijne, pomawiających inne osoby, znieważających, bądź w jakikolwiek inny sposób naruszających dobra osobiste innych Użytkowników,
  8. podejmowanie jakichkolwiek działań, poprzez które Użytkownik stara się wpływać na innych Użytkowników, działać na ich szkodę, szkodę Administratora lub innych podmiotów trzecich,
  9. umieszczanie treści reklamowych bez zgody Administratora, które to Administrator ma prawo usunąć bez informowania o tym fakcie użytkownika.
 2. W przypadku umieszczenia treści opisanych w pkt. 1 Administrator, działając samodzielnie bądź po otrzymaniu zgłoszenia innych Użytkowników, uprawniony jest usunąć taką treść.
 3. Użytkownik z chwilą skutecznego założenia Konta w Klubie 50plus50 zapewnia i oświadcza, iż:
  1. zapoznał się i bez zastrzeżeń zaakceptował niniejszy Regulamin,
  2. wszelkie zdjęcia, dane informacyjne, w tym dane osobowe i inne informacje są wprowadzane przez Użytkownika dobrowolnie,
  3. wyraża zgodę na upublicznienie przez Administratora Profilu Użytkownika, co oznacza, iż dostęp do danych oraz zdjęcia profilowego umieszczonych na Profilu Użytkownika będzie miał lub może mieć nieograniczony krąg osób trzecich korzystających z Internetu,
  4. wyraża zgodę na przetwarzanie teraz i w przyszłości przez Administratora danych osobowych oraz wizerunku osobistego w celu upublicznienia tych informacji w drodze zamieszczenia ich w Klubie 50plus50,
  5. wyraża zgodę na wykorzystanie wszelkich danych umieszczanych na Klubu 50plus50 przez Administratora w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz upublicznienia w mediach jak Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna,
  6. wyraża zgodę na oznaczanie zdjęć lub filmów przez Administratora,
  7. wyraża zgodę na promocję przez Administratora w Klubie 50plus50 oraz sieci Internet wybranych treści zamieszczanych przez Użytkowników, które w sposób szczególny wpisują się w charakter Klubu 50plus50,
  8. może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od Administratora.
 4. Umieszczając jakiekolwiek materiały lub dane na Klubu 50plus50 Użytkownik oświadcza, iż posiada prawa autorskie, prawa do wykorzystania wizerunku, aktualną licencję do korzystania, prawo do dystrybucji, bądź pisemną zgodę właściciela na dysponowanie zamieszczanymi materiałami lub danymi.
 5. Użytkownik oświadcza, że udziela Administratorowi bezterminowej i nieodpłatnej, obejmującej teren całego świata, licencji na korzystanie, utrwalanie, udzielanie dalszej licencji (sublicencji) i zwielokrotnianie ich dowolną techniką, w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna. Licencja wygasa wraz z usunięciem przez Użytkownika treści objętych prawami własności intelektualnej lub Konta, o ile treści te nie zostały udostępnione innym Użytkownikom, którzy ich nie usunęli.
 6. Użytkownik zobowiązuje się złożyć oświadczenie odpowiedniej treści zwalniające Administratora z odpowiedzialności w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Administratora w związku zamieszczonymi treściami lub działalnością Użytkownika.
 7. W razie konieczności, Użytkownik zobowiązany jest wstąpić do sprawy w miejsce Administratora lub przystąpić do sprawy po jego stronie.
 8. W razie poniesienia przez Administratora jakichkolwiek kosztów w związku roszczeniami osób trzecich wysuniętymi na skutek treści zamieszczonych lub działań Użytkownika, Użytkownik zobowiązany jest do pokrycia tych kosztów, w tym zasądzonych odszkodowań.
 9. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za treści umieszczane w Klubie 50plus50 i przesyłane do innych Użytkowników.
 10. Klub 50plus50 nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty moralne i fizyczne Użytkowników powstałe w wyniku korzystania z dostępnych Usług, w tym za straty emocjonalne Użytkowników.
 11. Informacje przekazywane przez Użytkownika podczas procedury rejestracji, edycji Profilu lub Konta Użytkownika jak również w trakcie korzystania z usług Klubu 50plus50, mogą być moderowane przez Moderatora lub Administratora, co oznacza, iż Moderator lub Administrator może odmówić opublikowania ich w serwisie Klubu 50plus50, usunąć je, jak również zablokować, a nawet usunąć Konto Użytkownika, jeżeli podane treści lub informacje będą niedozwolone ze względu na polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, treść Regulaminu oraz dobre obyczaje lub moralność.


V. UCZESTNICTWO W Klubie 50plus50

 1. Użytkownikiem Klubu 50plus50 może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, przy czym portal dedykowany jest dla osób które ukończyły 50 rok życia.
 2. Status Użytkownika uzyskuje się z chwilą skutecznego założenia Konta na Klubu 50plus50.
 3. W celu założenia Konta konieczne jest posiadanie dowolnej, aktywnej skrzynki e-mail.
 4. Procedura rejestracji i aktywacji Konta przebiega stopniowo za pośrednictwem skrzynki e-mail i stron Klubu 50plus50, do czego konieczne są również działania Użytkownika opisane na każdym etapie procedury rejestracji.
 5. W celu weryfikacji Użytkowników koniecznym jest podanie podczas procesu rejestracji: loginu użytkownika, adresu e-mail oraz hasła.
 6. Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych danych osobowych. Niedopuszczalne jest podszywanie się pod inną osobę lub wprowadzanie fałszywych informacji na Profilu Użytkownika.


VI. DOSTĘPNE USŁUGI I PŁATNOŚCI

 1. Za pośrednictwem Klubu 50plus50 Użytkownicy mogą wyszukiwać Profile Użytkowników na podstawie wskazanych kryteriów oraz przeglądać podstawowe Profile Użytkowników.
 2. Podstawowy Profil Użytkownika zawiera zdjęcie profilowe oraz dane informacyjne wprowadzone i niezastrzeżone przez Użytkownika.
 3. Użytkownik może umieszczać zdjęcia na swoim Profilu Użytkownika w rozmiarze maksymalnie do 20MB. Zdjęcie Profilowe powinno ukazywać twarz Użytkownika, na podstawie którego możliwe jest jego rozpoznanie.
 4. Uzyskanie statusu Premium jest możliwe po wniesieniu stosownej miesięcznej opłaty aktywacyjnej w wysokości określonej w Tabeli Opłat.
 5. Ze względów bezpieczeństwa użytkowników, aby komunikować się z innymi osobami w Klubie 50plus50, wymagane jest dokonanie płatności aktywacyjnej poprzez zakup statusu Premium przynajmniej jeden raz. Kolejne wykupienie statusu Premium nie jest obowiązkowe.
 6. Opłata aktywacyjna za status Premium nie jest pobierana automatycznie po założeniu Konta Użytkownika, jest ona dokonywana osobiście przez Użytkowników za pośrednictwem udostępnionych przez Administratora serwisów płatności, w tym m.in za pomocą PayPal, PayU, zgodnie z zasadami regulaminów poszczególnych serwisów płatności.
 7. Użytkownik posiadający status Premium ma możliwość korzystania ze wszystkich dostępnych usług Klubu 50plus50.
 8. Konto Użytkownika wraca do ustawień standardowych po upływie okresu, na jaki został wykupiony status Premium.


VII. ZABLOKOWANIE I USUNIĘCIE KONTA

 1. Administrator ma prawo zablokować Konto Użytkownika, w sytuacji gdy Użytkownik narusza postanowienia niniejszego Regulaminu. Administrator ma również prawo zablokować korzystanie z poszczególnych Usług, w przypadku, gdy podczas korzystania z danej usługi dojdzie do naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Administrator w przypadku zbanowania lub usunięcia konta poinformuje o tym fakcie Użytkownika na podany w profilu adres e-mail.
 3. Administrator odblokuje Konto lub zablokowane Usługi, gdy Użytkownik podejmie działania wskazane przez Administratora celem usunięcia przyczyny blokady Konta lub Usługi.
 4. Administrator ma prawo usunąć Konto Użytkownika, po uprzednim wezwaniu Użytkownika do usunięcia naruszenia uzasadniającego usunięcie Konta takiego jak:
  1. korzystanie z Klubu 50plus50 w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem,
  2. brak logowania się przez Użytkownika do Klubu 50plus50 przez 12 kolejnych miesięcy,
  3. posiadanie przez Użytkownika więcej niż jednego Konta,
  4. niezaakceptowania zmian wprowadzonych przez Administratora w Regulaminie.
 5. W przypadku podjęcia decyzji o usunięciu Konta, Użytkownik dokonuje jego usunięcia samodzielnie, bez pośrednictwa Administratora.
 6. Usunięcie Konta, jego zablokowanie lub zablokowanie dostępu do którejkolwiek z Usług nie stanowi podstawy do dochodzenia zwrotu wniesionych opłat za świadczone przez Administratora Usługi lub zapłaty przez Administratora odszkodowania.


VIII. OBSŁUGA TECHNICZNA

 1. W razie wystąpienia problemów związanych z korzystaniem z Klubu 50plus50 wszelkie zastrzeżenia należy zgłaszać Administratorowi korzystając z dostępnego tutaj formularza kontaktowego.
 2. Zgłoszone zastrzeżenia będą rozpatrywane przez zespół obsługi Klubu 50plus50 w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w ust. 2 o nie więcej niż 10 dni. Ponadto czas rozpatrzenia zgłoszenia ulega każdorazowo przedłużeniu w razie udzielania dodatkowych informacji przez Użytkownika.
 4. Administrator jest uprawniony do ingerencji technicznej, w tym do wprowadzania zmian w Profilu Użytkownika, wyłącznie celem usunięcia nieprawidłowości w działaniu Klubu 50plus50.


IX. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności Klubu 50plus50 jest dostępna pod adresem: https://www.50plus50.com/pl/politykaprywatnosci.


X. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA

 1. Administrator nie odpowiada w żaden sposób w granicach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, za materiały przekazywane i publikowane w serwisie Klub 50plus50 przez Użytkowników, w tym za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność.
 2. Administrator nie odpowiada za zdarzenia i wydarzenia jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy Użytkownikami poznanymi za pośrednictwem Klubu 50plus50.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za "kradzież Konta Użytkownika" dokonaną przez jakąkolwiek osobę trzecią, a także za pobieranie zdjęć Użytkowników zamieszczonych przez nich w Klubie 50plus50 i umieszczanie ich w innych serwisach internetowych lub wykorzystywanie ich w inny sposób przez osoby trzecie, gdyż Administrator nie ma możliwości zablokowania kopiowania fotografii z Klubu 50plus50.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do podjęcia, działań zmierzających do zmiany charakteru widoczności bądź usuwania z serwisu Klubu 50plus50 treści zamieszczonych przez Użytkowników, a niezgodnych z postanowieniami Regulaminu lub charakterem serwisu.


XI. COOOKIES

 1. Klub 50plus50 stosuje tzw. cookies w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
 2. Cookies jest niewielką informacją zapisywaną przez serwer na komputerze użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć mechanizm cookies w przeglądarce WWW, jednak może to spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu z niektórych świadczonych usług.
 3. Cookies są używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu ze stron i podserwisów Klubu 50plus50 przez Użytkowników.
 4. Nie zaakceptowanie lub skasowanie cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Klubu 50plus50.
 5. Polityka Cookies znajduje się pod adresem: https://www.50plus50.com/pl/ciasteczka.


XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zakres świadczonych Usług może być modyfikowany przez Administratora poprzez dodawanie lub usuwanie dostępności poszczególnych Usług.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu lub Tabeli Opłat oraz zobowiązuje się poinformować Użytkowników o wprowadzonej zmianie w okresie 14 dni od dnia wprowadzenia zmiany, poprzez zamieszczenie takiej informacji na stronie Klubu 50plus50 lub poprzez wysłanie takiej informacji do Użytkowników na wskazane podczas rejestracji w Klubie 50plus50 adresy e-mail. Wszyscy Użytkownicy powinni okresowo sprawdzać stronę Klubu 50plus50 oraz stronę zawierającą regulamin w celu zapoznania się z wprowadzanymi aktualizacjami.
 3. Użytkownik ma prawo nie zaakceptować wprowadzonych przez Administratora zmian. Brak akceptacji wprowadzonych zmian jest tożsamy z wyrażeniem zgody na usunięcie Konta Użytkownika.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość informacji oraz danych podawanych przez Użytkowników i przekazywanych między Użytkownikami.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Klubu 50plus50 w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, po uprzednim poinformowaniu o tym Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezależną i niezawinioną przez Administratora utratę danych zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich, a także za niezawinione i niezależne od Administratora "kradzieże Kont" dokonywane przez osoby trzecie oraz za pobieranie zdjęć Użytkowników z Klubu 50plus50 i umieszczanie ich w innych serwisach WWW lub wykorzystywanie w inny sposób przez osoby trzecie, bowiem Administrator nie ma możliwości zablokowania kopiowania fotografii z Klubu 50plus50.
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z niniejszym Regulaminem korzystanie z Klubu 50plus50 oraz wszelkie szkody poniesione przez Użytkowników w związku z takim korzystaniem z Klubu 50plus50.
Nie masz jeszcze konta? Dołącz do nas!
logo 50plus50
50plus50-Spędź z nami kolejne 50 lat
Jak to działa | Kontakt
Regulamin | Polityka prywatności
©2020 50plus50 Ltd. All Rights Reserved.